biurorachunkowe | VAT-R będzie można dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG
16291
post-template-default,single,single-post,postid-16291,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

VAT-R będzie można dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG

VAT-R będzie można dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG

Od dnia 9 czerwca 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2018 r. poz. 1106).

Rozporządzenie to zawiera regulacje pozwalające podatnikom na dołączenie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (druk VAT-R) oraz jego aktualizacji za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R oraz aktualizacja zgłoszenia w zakresie podatku VAT – jako część wniosku o wpis do CEIDG – mogą być dokonane za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP.

Rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Finansów jest korzystne dla podatników, ze względu na fakt, iż wcześniej dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R czy aktualizacji w formie elektronicznej możliwe było tylko w sytuacji, gdy podatnik posiadał podpis kwalifikowany. W przeciwnym wypadku podatnicy musieli złożyć zgłoszenie w formie papierowej.

Omawiana zmiana jest konsekwencją regulacji wynikającej z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647). Przepis ten wskazuje, że do wniosku CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia było uzasadnione potrzebą jak najszybszego zapewnienia przedsiębiorcom możliwości skorzystania z przysługującego im prawa dołączenia zgłoszenia VAT-R do wniosku o wpis do CEIDG.

No Comments

Post A Comment