biurorachunkowe | Biura rachunkowe czekają nowe obowiązki
16324
post-template-default,single,single-post,postid-16324,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Biura rachunkowe czekają nowe obowiązki

Biura rachunkowe czekają nowe obowiązki

13 lipca zaczną obowiązywać nowe przepisy określające zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Do ich stosowania zobowiązane będą m.in. biura rachunkowe. Będą musiały opracować i wdrożyć ocenę ryzyka. To jednak nie koniec obowiązków.

Wśród instytucji zobowiązanych do rozpoznania ryzyka prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi zostały wymienione m.in. podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oznacza to, iż nie wszystkie biura rachunkowe będą zobowiązane do stosowania tych przepisów. Wyznacznikiem jest tu prowadzenie ksiąg rachunkowych, a więc biura, które prowadzą dla swoich klientów wyłącznie podatkową księgę przychodów i rozchodów nie są instytucjami obowiązanymi podlegającymi pod przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nowe przepisy znacznie poszerzyły krąg osób odpowiedzialnych za wdrożenie oraz późniejsze działanie biura rachunkowego zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nie wystarczy, tak jak było to dotychczas, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie. Od 13 lipca odpowiedzialność za wdrożenie przepisów nowej ustawy ponosią wyznaczeni członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla lub członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego (w biurach rachunkowych, w których te podmioty funkcjonują). Oprócz tego konieczne jest wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności biura rachunkowego oraz pracowników i innych osób wykonujących czynności na jego rzecz z przepisami ustawy. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu biura rachunkowego zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

W przypadku biur rachunkowych prowadzących działalność jednoosobowo zadania powyższe wykonuje właściciel biura.

Wdrożenie i aktualizacja procedur wewnętrznych

Od 13 lipca 2018 r. biura rachunkowe będą zobowiązane do rozszerzenia obowiązujących procedur. Będzie to nie tylko, tak jak do tej pory, wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ale także wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla biur rachunkowych oznacza to konieczność aktualizacji i dostosowania do nowych regulacji pierwszej z tych procedur i przygotowania drugiej do 13 lipca.

Ocena ryzyka

Nowym obowiązkiem biur rachunkowych jest również konieczność opracowania i wdrożenia oceny ryzyka w formie papierowej lub elektronicznej. Należy w niej zidentyfikować i ocenić ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do działalności biura rachunkowego, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Przy ocenianiu ryzyka mogą również uwzględniać obowiązującą krajową ocenę ryzyka, jak również sprawozdanie Komisji Europejskiej.

Pierwszą ocenę ryzyka biura rachunkowe muszą sporządzić w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 13 stycznia 2019 r. Ocena ryzyka powinna być aktualizowana w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż co dwa lata.

Przekazywanie informacje do Generalnego Inspektora

Kolejna bardzo ważna zmiana to znaczne skrócenie czasu na przekazanie informacji do Generalnego Inspektora. Do tej pory informacje o transakcjach przekraczających 15 tys. euro należało przekazywać w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. Od 13 lipca termin ten zostanie skrócony do 7 dni od dnia przyjęcia wpłaty lub dokonania wypłaty środków pieniężnych lub transakcji płatniczej transferu środków pieniężnych o wartości przekraczającej 15 tys. euro. Biura rachunkowe nie będą jednak już musiały prowadzić rejestru transakcji.

Wyższe kary

Nowe przepisy znacznie zwiększają wysokość kar, jakie GIIF może nałożyć na instytucje obowiązane. Do tej pory maksymalna wysokość kary mogła wynosić 750 tys. zł. Obecnie została podwyższona do 1 mln euro.

No Comments

Post A Comment