biurorachunkowe | Refundacja składek i dofinansowanie do wynagrodzeń w świetle nowelizacji ustawy o rehabilitacji obowiązującej od 6 czerwca 2018 r.
16341
post-template-default,single,single-post,postid-16341,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Refundacja składek i dofinansowanie do wynagrodzeń w świetle nowelizacji ustawy o rehabilitacji obowiązującej od 6 czerwca 2018 r.

Refundacja składek i dofinansowanie do wynagrodzeń w świetle nowelizacji ustawy o rehabilitacji obowiązującej od 6 czerwca 2018 r.

W dniu 6 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz.  1076 ).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pod warunkiem opłacenia tych składek

w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. W myśl art. 16 w/w ustawy zmieniającej warunek opłacenia składek w brzmieniu nadanym tą ustawą stosuje się od dnia

1 lipca 2016 r.

Ponadto w przypadku rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Zarządu PFRON zastąpiono dotychczasowy środek zaskarżenia, tj. odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, innym środkiem przewidzianym w przepisach k.p.a., tj. wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zmiana ta jest korzystna z punktu widzenia adresata prawa, gdyż skróci czas prowadzonych postępowań administracyjnych. Należy jednocześnie wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. Oznacza to, że strona postępowania w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Prezesa Zarządu PFRON będzie miała możliwość złożenia skargi na tę decyzję bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego, co znacznie skróci proces postępowania administracyjnego.

No Comments

Post A Comment