biurorachunkowe | Kiedy urząd odmówi uwolnienia środków z rachunku VAT
16383
post-template-default,single,single-post,postid-16383,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,qode_grid_1200,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Kiedy urząd odmówi uwolnienia środków z rachunku VAT

Kiedy urząd odmówi uwolnienia środków z rachunku VAT

Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy/rachunek SKOK w przypadku wystąpienia przesłanek wskazanych w ustawie.

Przesłankami tymi są:

  1. posiadanie przez podatnika zaległości podatkowej w podatku VAT;
  2. uzasadniona obawa, że:
  • zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu podatku VAT lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku VAT, lub
  • wystąpi zaległość podatkowa w podatku VAT lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT

W przypadku wystąpienia przesłanki dotyczącej posiadania przez podatnika zaległości podatkowej w podatku VAT odmowa będzie dotyczyła wyłącznie kwoty odpowiadającej posiadanej zaległości podatkowej w tym podatku wraz z odsetkami za zwłokę istniejącej na dzień wydania decyzji.

Uwaga!

Środki odpowiadające wysokości posiadanych zaległości (wraz z odsetkami za zwłokę) pozostają nadal na rachunku VAT.

Naczelnik urzędu skarbowego mogą wobec tych środków podejmować czynności egzekucyjne w zakresie należności w podatku VAT, przewidziane w odrębnych przepisach. Nie ma możliwości automatycznego „przejmowania” środków zgromadzonych na rachunku VAT przez organy podatkowe.

Analizując drugą przesłankę czyli wystąpienie uzasadnionej obawy, że zobowiązanie podatkowe w podatku VAT nie zostanie wykonane, należy brać pod uwagę podobne przesłanki, jak przy realizacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa .

Przykład

U podatnika na rachunku VAT zgromadziła się kwota 20. 000 zł. Podatnik podjął decyzję, że chce wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o uzyskanie zgody na przekazanie z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy kwoty 15.000 zł. W dniu 1 sierpnia złożył stosowny wniosek.

Naczelnik urzędu skarbowego weryfikując otrzymany wniosek stwierdził, że podatnik nie zapłacił w całości podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT-7 za m-c czerwiec, w związku z tym u podatnika powstała zaległość w podatku VAT w wysokości 4.000 zł. Ponadto stwierdził, że podatnik posiada również zaległość w podatku dochodowym w wysokości 450 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe naczelnik urzędu skarbowego odpowiadając na złożony wniosek w dniu 3 września wydał:

  1. decyzję odmawiającą wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na kwotę 4.035 zł (zaległość w podatku VAT w wysokości 4.000 zł + odsetki na dzień wydania decyzji, tj. 3 września w wysokości 35 zł) oraz
  2. postanowienie wyrażające zgodę na przekazanie= środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy w wysokości 10.965 zł.

Zaległość w podatku dochodowym nie wpłynęła na sposób rozpatrzenia wniosku ponieważ zgodnie z art. 108b ust. 5 ustawy o VAT w przypadku uwolnienia środków z rachunku VAT znaczenie ma wyłącznie zaległość w podatku VAT.

Podstawa prawna:

  • art. 108b ust. 5 ustawy o VAT

Źródło: Ministerstwo Finansów

No Comments

Post A Comment